Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

KoleksiyonlarYazma eser sayısı : 2606

Harf devrimi ve öncesi eski basma eser sayısı: 7577

Harf devrimi sonrası eski basma eser sayısı: 52

Dijitalleştirilen basma eser sayısı: 7227

Dijitalleştirilen yazma eser sayısı: 2604

Önemli Eserlerden bazıları

Kur an ı Kerim (II. Sultan Selimin Selimiye Camisine Hediyesi)

Tarih-i Baybars El Melik El Zahir           İbn Şeddat

Sergüzeştname-i Hindi Mahmud             Hindi Mahmud   

El Fıkarat Abdullah el ahrar

Edebü't-Tabib İshak b. Ali er-Ruhavi

 Zahire-i Harzemşahi  el-Cürcani, Ebü'l-Fedail

 Camiu's-Sünen -Sünenü İbn Mace İbn Mace

Camiu Müfredati'l-Edviye ve'l-Ağziye İbnül Baytar

el-Muhitu'l-Burhani fi'l-Fıkhi'n-Nu`mani     Burhaneddin el-Buhari

Koleksiyonların Listesi

Selimiye;

Yazma eser: 2606

Basma eser: 6847

Kırklareli: 714

Lüleburgaz: 16